5. Arloesedd a Phartneriaethau

Mae landlordiaid cymdeithasol bob amser yn arloesi, yn sefydlu partneriaethau newydd ac yn datblygu eu polisïau, gwasanaethau ac ymatebion er budd tenantiaid.   Nid yw ymdrin â cham-drin domestig yn wahanol o ran hynny.

Mae ein dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r nifer achosion cam-drin domestig a’r materion diogelu yn ymwneud â hynny yn parhau i dyfu.  Ar yr un pryd, mae tystiolaeth wedi’i gasglu yn tynnu sylw at effaith tymor hir profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (Adverse Childhood Experiences - ACES) pan fydd plant yn tyfu mewn cartref lle mae cam-drin domestig.

Boed hynny’n rhan o reolaeth tai ehangach neu ddiogelu, mae ymgymryd â gweithgareddau codi ymwybyddiaeth, neu fentrau prosiect newydd, yn yr adran hon o’r map ymateb rydym yn tynnu sylw at rai enghreifftiau o sut y mae landlordiaid cymdeithasol yn arloesi, gan ein cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth a datblygu meysydd newydd o arfer i gynorthwyo i fynd i'r afael â’r mater dyrys hwn a chyfrannu at y newid cymdeithasol ehangach.