1. Yr achos dros wella VAWDASV

Mae gan landlordiaid cymdeithasol rôl hanfodol wrth fynd i’r afael â cham-drin domestig.  Nid yn unig y mae nifer anghymesur o denantiaid tai cymdeithasol yn cael eu heffeithio gan y math hwn o gam-drin, ond i unrhyw un sy’n ffoi oddi wrth sefyllfa  camdriniol mae canfod llety addas/cartref yn hynod bwysig. 
Fodd bynnag, heb ymrwymiad ar lefel strategol i alluogi newid systemig, mae pocedi o arfer a bwriadau da yn aml yn dibynnu ar unigolion, yn aml mae diffyg o ran y newid cyson yn arferion a diwylliant sefydliadol sydd ei angen.

Pwrpas Haen 3 o’r map Ymateb Byw Heb Ofn yw tynnu sylw arweinwyr strategol at yr hyn y gallent ei wneud i sicrhau newid systemig graddol ar draws y sefydliad yn ei gyfanrwydd.

1)   Mabwysiadu argymhellion ar gyfer asiantaethau generig fel y nodwyd gan NICE (2014) ynghylch gweithio amlasiantaethol i fynd i’r afael â cham-drin domestig (yn Haen 2 Blaenoriaeth 2)  Cydweithio Amlasiantaeth)
2) Sicrhau bod holl arweinwyr strategol yn cwblhau cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru
3) Datblygu Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence - VAWDASV)
4) Gweithredu polisi VAWDSAV ar gyfer staff a chyflwyno hyfforddiant i reolwyr 
5) Galluogi arloesedd gyda gwaith ataliol; bod yn agored i sefydlu partneriaethau newydd a phrosiectau ‘arbenigol’