4. Ymateb i gyflawnwyr trosedd

Mae gallu staff i ymateb i gyflawnwyr trosedd yn gyfyngedig. Ni ddylai staff geisio ymgysylltu'n uniongyrchol â chyflawnwyr trosedd neu y rhai a gaiff eu hamau o fod yn gyflawnwyr trosedd. Dylai'r ffocws fod ar amddiffyn y dioddefwr trwy'r mesurau gwella diogelwch (target hardening) sydd ar gael yn eu sefydliad a chyfeirio at asiantaethau arbenigol am gymorth. Gweler Adran 3: Gwella Diogelwch (Target Hardening)
Mae sicrhau bod y dioddefwr yn ddiogel yn flaenoriaeth. Rhaid i'r holl gamau a gymerir sicrhau fod y dioddefwr yn ganolog i’r gefnogaeth a gynigir. Bydd rhaid i'ch polisïau a'ch gweithdrefnau, gan gynnwys asesiadau diogelu ac asesiadau risg, fod yn weithredol ac mae eich rheolaeth a’ch diogelwch chi a'ch cydweithwyr yn hanfodol. Mae angen cofnodi'r holl gyswllt a gewch gyda chyflawnwyr trosedd yn glir a dylid hysbysu rheolwyr.
Cefnogi cyflawnwyr trosedd sy’n cam-drin ar lefel isel
Os oes cyflawnwyr trosedd sy'n chwilio am gefnogaeth ac am gael mynediad at wasanaeth, gellir eu cyfeirio.
Mae gan wefan Respect wasanaethau ffôn a gwasanaethau sgwrsio ar-lein ar gyfer cymorth. http://respect.uk.net/
Mae gwasanaethau eraill, gan gynnwys grwpiau cefnogi, yn amrywio yn dibynnu ar yr ardal a'r meini prawf.
Rhaglen Phoenix: https://phoenixdas.co.uk/about-us/
Barnardos: 01633 615859