3.3 Atgyfeiriadau at asiantaethau arbenigol ar gyfer cynllunio diogelwch unigol

Mae’r Bartneriaeth Byw Heb Ofn yn argymell y dylai staff tai gyfeirio pobl sy’n datgelu camdriniaeth at asiantaethau arbenigol i ddatblygu cynllun diogelwch unigol. Nod cynllunio diogelwch yw helpu rhywun i gynllunio ymlaen llaw ac mae’n cael ei wneud am y rhesymau canlynol:

  1. I helpu rhywun ymdopi ag argyfwng mewn ffyrdd sy’n cynyddu ei ddiogelwch (a diogelwch ei blant)
  2. I helpu rhywun ystyried sut i gyflawni rhai gweithredoedd mewn ffordd ddiogel (er enghraifft os yw'n bwriadu gadael partner)
  3. I helpu rhywun weld pa mor agored i niwed y gallant hwy (a’u plant) fod os yw’r un sy’n cam-drin yn bwriadu bod yn dreisgar
  4. I helpu rhywun ganolbwyntio ar ei ddiogelwch a lles ei hun (a’i blant) yn y tymor hir

Ni fydd unrhyw gynlluniau diogelwch yn edrych yr un fath â’i gilydd; ni ellir eu paratoi ymlaen llaw, a rhaid eu teilwrio i amgylchiadau’r unigolyn. Bydd cynlluniau diogelwch yn amrywio yn sylweddol gan ddibynnu a fydd yr unigolyn yn dewis aros gyda’r un sy’n cam-drin, neu yn bwriadu gadael y berthynas. Ni ddylai cynlluniau diogelwch ganolbwyntio yn unig ar ddiogelwch corfforol a dylent osgoi rhoi’r pwyslais ar asiantaethau.
Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi llunio rhestr ar-lein o wasanaethau lleol, arbenigol y gellir eu defnyddio: http://www.welshwomensaid.org.uk/cy/informationand-support/find-your-local-service/...