3.1 Pecynnau SASH

Seiliwyd pecynnau SASH ar enghraifft ymarferol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili. Gwelodd staff tai yr awdurdod lleol bod rhoi pecyn lles heb fod yn ddrud (tua £15 yr un), i denantiaid sy’n cofnodi cam-drin domestig wedi cael effaith sylweddol ar eu lles. Cofnododd tenantiaid eu bod yn teimlo’n fwy diogel, yn llai pryderus a mwy sicr, beth bynnag oedd natur a lefel y gamdriniaeth.
Gall pecynnau SASH hefyd gael eu cynnig i unigolion sy’n gadael llochesi ac yn cael eu hailgartrefu mewn eiddo gan landlordiaid cymdeithasol. Gwelodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili bod hyn yn helpu pobl sy’n dod allan o’r lloches i deimlo yn fwy cyfforddus yn eu cartref newydd. Mae hefyd yn creu dealltwriaeth bod y landlord yn gallu cynnig cefnogaeth gydag unrhyw broblemau yn y dyfodol.
Cynnwys nodweddiadol pecyn SASH:

  • Sticeri Camerâu Cylch Cyfyng
  • Larymau drysau a ffenestri
  • Eitemau bob dydd fel eli gwefus a beiros sydd â’r rhif llinell gymorth Byw Heb Ofn arnynt Larwm personol
  • Amserydd golau 24 awr

Mae landlordiaid cymdeithasol y Bartneriaeth Byw Heb Ofn yn aml yn cynnig cymorth ychwanegol i wella diogelwch i denantiaid. Gall hyn gynnwys gwneud newidiadau mwy parhaol i wella diogelwch yr eiddo, fel newid y cloeon, codi ffens a gosod goleuadau diogelwch tu allan.
Bydd i ba raddau y mae cymorth ychwanegol ar gael yn amrywio rhwng sefydliadau ac mae’n dibynnu ar ffactorau fel dulliau o gefnogi dioddefwyr, strategaeth y sefydliad a’r adnoddau a ddyrennir. Mae’n cael ei bennu hefyd gan drefniadau mewnol ar gyfer gosod offer (gan gynnwys cael gwasanaeth asiantaethau allanol fel Gofal a Thrwsio), ac os yw’r eiddo yn cael budd o ‘diogel trwy ddyluniad’ yn barod.
Dylai staff ymgyfarwyddo â threfniadau eu sefydliad ar gyfer cynyddu diogelwch cyn trafod dewisiadau gyda thenantiaid.
Gall camau goruchwylio fel teledu cylch cyfyng fod yn rhwystr a gallant gynnig sicrwydd, yn ogystal â chynnig tystiolaeth yn erbyn y tramgwyddwr, o bosibl.
Gall unigolion sydd wedi gadael lloches hefyd gael budd o gamau diogelwch ychwanegol - mae hyn yn arbennig o wir mewn achosion lle mae posibilrwydd y gall tramgwyddwr risg uchel ddysgu ble mae’r dioddefwr.