2.6 Barn broffesiynol

Gall barn broffesiynol fod yn allweddol wrth ddynodi risgiau mewn achosion o gamdrin. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer troseddau ar sail anrhydedd, fel y mae’r broses asesu risg Cam-drin Domestig, Stelcio a Thrais ar Sail Anrhydedd, (DASH), yn dynodi ymddygiad troseddol na fydd yn ymddangos mewn achosion ar sail anrhydedd; fel y cyfryw efallai na fydd yr achosion yma yn cyrraedd y trothwy ar gyfer Cynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol, (MARAC).
Bydd adegau pan na fydd pobl yn rhoi ymatebion dibynadwy - os bydd arnynt ofn neu eu bod dan bwysau - neu yn syml ni fyddant yn datgelu cam-drin domestig. Mae’n sefyllfa sensitif a gall pobl deimlo llawer o gywilydd ac efallai na fyddant yn teimlo yn barod i ddatgelu. Ond, gall staff fod yn bryderus am ddiogelwch a lles rhywun. Yn yr achosion hyn dylid defnyddio barn broffesiynol; mae’n sgil bwysig ac ni ddylid ei diystyru fyth.
Mae ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol yn casglu cyfoeth o wybodaeth o’r achosion a’r sefyllfaoedd y maent yn dod ar eu traws, yn eu hisymwybod yn aml. Gall hwn gael ei brofi yn syml fel ‘teimlad yn y dŵr’. Pan fydd yn bosibl dylai staff tai drafod pryderon gyda chydweithwyr. Gall prosesu’r holl wybodaeth helpu i wneud synnwyr o bethau yn ogystal â dynodi sail ddilys ar gyfer symud pryder ymlaen.