1.6 Datgeliadau Cyfraith Clare

Mae Cyfraith Clare yn gweithio mewn dwy ffordd. Mae’n galluogi unigolion i ofyn i’r heddlu am unrhyw hanes o drais domestig neu weithredoedd treisgar. Gall yr heddlu hefyd wneud datgeliad i unigolyn, os ydynt yn teimlo bod rhywun mewn perygl.

Mae’r cynllun yn galluogi pobl i ddod i benderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch a ddylent barhau mewn perthynas ai peidio. Bydd yr heddlu yn rhoi gwybodaeth i rywun sydd mewn sefyllfa i amddiffyn yr unigolyn sydd yn agored i niwed yn unig. Ar ôl derbyn yr wybodaeth, rhaid ei thrin yn gyfrinachol a gall torri cyfrinachedd arwain at gamau cyfreithiol. Ar ôl gwneud y cysylltiad cyntaf, bydd yr unigolyn sy’n gofyn am yr wybodaeth yn cyfarfod wyneb-yn-wyneb gyda’r heddlu. Yna cynhelir MARAC; gellir rhoi gwybod i landlordiaid cymdeithasol am ddatgeliad o dan Gyfraith Clare pan fydd pryder ynghylch tenant.

Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Cyfraith Clare ar gael yma:
www.gwent.police.uk