1.5 Eiriolwyr a Chynghorwyr

Mae Eiriolwyr Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA) yn gweithio gyda phobl sy’n mewn perygl uchel o ddioddef ymosodiadau gan bartner, cynbartner neu aelodau o’r teulu. Mae’r Eiriolwyr hyn fel arfer yn rhan o wasanaeth IDVA mewn fframwaith amlasiantaeth ac maent yn helpu i sicrhau mai safbwynt a diogelwch eu cleientiaid sy’n cael y sylw pennaf.

Yr eiriolwyr hyn yw prif bwynt cyswllt y dioddefwr, a byddant fel arfer yn gweithio gyda’r dioddefwr o adeg yr argyfwng, yn asesu risg, trafod opsiynau a datblygu cynlluniau diogelwch. Gall Eiriolwyr Annibynnol ar Drais Domestig roi cymorth i gleientiaid yn y llys a gallant hefyd eu cynorthwyo gyda materion yn ymwneud â thai ac anghenion diogelwch brys eraill.

Mae Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) yn rhoi cymorth i gleientiaid sydd wedi dioddef mathau o drais rhywiol. Nid ydynt yn rhoi pwysau ar gleientiaid i riportio trosedd, ac maent yn eu helpu i ddeall prosesau’r system cyfiawnder troseddol ac archwiliadau fforensig.

Mae gwasanaethau Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol fel arfer yn cael eu darparu gan asiantaethau arbenigol ac yn aml maent yn gysylltiedig â Chanolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC).

Mae gwasanaethau IDVA ac ISVA i’w cael ar draws Cymru; i gael manylion cysylltwch â Llinell Gymorth am ddim Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800
I gael rhagor o wybodaeth am Eiriolwyr Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA), ewch i: www.safelives.org.uk
http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/National%20def......
I gael rhagor o wybodaeth am Gynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) ewch i: thesurvivorstrust.org
http://thesurvivorstrust.org/isva/