1.4 Asesu Risg a MARAC

Cynlluniwyd y broses asesu risg er mwyn iddi gael ei defnyddio gyda phob cleient sy’n datgelu gwybodaeth am achosion presennol o gam-drin domestig, stelcian ac aflonyddu, trais ar sail anrhydedd a thrais rhywiol.
Os nad yw’r cleient yn datgelu’r wybodaeth nac yn rhoi ei gydsyniad, gellir defnyddio barn broffesiynol i roi gwybod am y pryderon i Gynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC), os credir bod y sefyllfa yn un risg uchel.
Mae asesiadau risg yn helpu i benderfynu beth yw lefel y risg sy’n wynebu unigolyn. Maent hefyd yn galluogi asiantaethau i ddod i benderfyniadau y gellir eu hamddiffyn. Mae DASH (‘Domestic, Abuse, Stalking and Honour Based Violence’) yn offeryn asesu risg ar sail tystiolaeth a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol ar draws amryw o sefydliadau yng Nghymru.
Mae’r broses DASH yn helpu asiantaethau i benderfynu a yw achos yn un risg uchel ac a ddylid ei gyfeirio at Gynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC). Mae hefyd yn helpu i ganfod pa fathau eraill o gymorth y gellir eu cynnig.
Gellir defnyddio offer asesu risg eraill i ymdrin ag achosion trais ar sail anrhydedd a thrais rhywiol.

Mae rhagor o wybodaeth am asesu risg DASH ar gael ar wefan Safe Lives:
www.safelives.org.uk
http://www.safelives.org.uk/practice-support/resources-identifying-risk-......
Cymhwysedd wrth asesu risg
Mae angen cryn dipyn o sgil, hyder a dealltwriaeth o’r materion sy’n gysylltiedig â’r mathau hyn o gamdriniaeth er mwyn cynnal asesiad risg boddhaol gyda chleient.

Fel gofyniad sylfaenol, dylai staff sy’n cynnal asesiadau risg DASH fod wedi derbyn hyfforddiant DASH a MARAC penodol yn unol â’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol Grŵp 4, Maes Llafur Arbenigol a chymwysterau neu hyfforddiant neu gymwysterau/hyfforddiant cyfwerth cydnabyddedig.

Os nad yw staff wedi derbyn hyfforddiant neu os nad ydynt yn ddigon hyderus i gynnal asesiad risg, dylent gyfeirio tenantiaid at asiantaeth arbenigol, neu swyddog hyfforddedig mewnol (os oes un ar gael).