1.2: Diogelu

Dylai Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 gael lle amlwg ar raglen ddiogelu eich sefydliad. Gall gymryd amser i asiantaethau weld y cysylltiadau cynhenid rhwng y ddeddf newydd hon a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2014, ond dylai integreiddio’r ddeddfwriaeth hon fod o gymorth i sicrhau bod ymatebion i faterion diogelu yn briodol ac yn gymesur.

Dyletswydd i Roi Gwybod

Yn 2016, cyflwynwyd deddfwriaeth newydd ‘Dyletswydd i Roi Gwybod’ sy’n ei gwneud yn ofynnol i weithwyr proffesiynol roi gwybod i’r awdurdod lleol os oes ganddynt achos rhesymol i amau bod oedolyn neu blentyn mewn perygl.
Mae Deddf Troseddau Difrifol 2015 hefyd yn gosod dyletswydd statudol i roi gwybod am achosion o Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM) ac ymdrinnir â hyn hefyd yn adran 130 y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Er mwyn cydymffurfio â’r dyletswyddau hyn, bydd yn rhaid i weithwyr proffesiynol roi gwybod i’r heddlu a’r awdurdod lleol am unrhyw achosion yn ymwneud ag Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod.
Os oes gennych unrhyw bryderon am oedolyn neu blentyn sydd o bosibl mewn perygl, dylech drafod gyda chydweithiwr, rheolwr neu swyddog diogelu arweiniol a chyfeirio at y Weithdrefn Diogelu, Amddiffyn Plant a/neu Amddiffyn Oedolion.
ffoniwch 999

Sut i roi gwybod am bryder

Cysylltwch â’ch tîm amddiffyn oedolion neu dîm amddiffyn plant lleol. Gallwch chwilio am fanylion y tîm yn eich ardal chi yma
Plant:  http://www.sewsc.org.uk/index.php?id=41
Oedolion: http://www.gwasb.org.uk/index.php?id=5
Mae Ffurflen Dyletswydd i Roi Gwybod Gwent ar gael ar wefan Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent: http://www.gwasb.org.uk/index.php?id=15

Beth fydd yn digwydd ar ôl rhoi gwybod i’r awdurdod lleol am eich pryderon?

Ar ôl i achos gael ei gyfeirio at yr awdurdod lleol drwy’r drefn Dyletswydd i Roi Gwybod, bydd yr awdurdod hwnnw yn penderfynu a fydd unrhyw gamau yn cael eu cymryd. Os oes gan yr awdurdod lleol achos rhesymol i amau bod rhywun mewn perygl bydd yn ymchwilio i’r mater ac yna’n penderfynu pa gamau i’w cymryd.
O dan y ddeddfwriaeth newydd, gall awdurdodau lleol wneud cais am Orchymyn Diogelu a Chynorthwyo Oedolion – os caniateir y cais gan Ynad Heddwch, bydd y gorchymyn hwn yn galluogi swyddog awdurdodedig i fynd i mewn i eiddo i siarad gyda’r unigolyn sy’n cael ei amau o fod mewn perygl, ac i benderfynu pa gamau dylid eu cymryd.

Chwythu’r chwiban

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’r ffordd cafodd sefyllfa yn ymwneud ag unigolyn mewn perygl ei thrin, dylech gyfeirio at bolisi chwythu’r chwiban y sefydliad a/neu ofyn am gyngor annibynnol:
NSPCC: 0800 028 0285
Llinell gymorth Chwythu’r Chwiban: 08000 724 725
www.wbhelpline.co.uk
‘Public Concern at Work’ – Yr Elusen Chwythu’r Chwiban www.pcaw.org.uk