1. Cartrefi Mwy Diogel: Gweithio gyda’n gilydd

Mae cam-drin domestig, mathau o drais yn erbyn menywod a thrais rhywiol yn faterion cymhleth sy’n gofyn am ymdriniaeth sensitif gan weithwyr proffesiynol ar draws nifer o sectorau.

Mae ymchwil yn dangos mai’r ffordd fwyaf effeithiol o fynd i’r afael â’r materion hyn yw bod sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd ar lefel strategol a gweithredol. 

Yn sgil cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd, Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015,  dylai amddiffyn a gofalu am les oedolion a phlant sy’n wynebu’r problemau hyn fod yn flaenoriaeth ddiogelu sylfaenol ym mhob asiantaeth.

Trwy gydweithio, gall y rhai sy’n darparu gwasanaethau yn y gymuned helpu i adnabod, lleihau ac atal achosion o gam-drin domestig, mathau o drais yn erbyn menywod a thrais rhywiol. Er nad yw cymdeithasau tai wedi’u cynnwys yn y ddeddfwriaeth a’r canllawiau statudol, mae gan bob aelod staff yn y sector tai cymdeithasol ran hanfodol i’w chwarae i leihau ac atal achosion o drais o’r fath.

Dylai gweithdrefnau eich sefydliadau ategu’r dull gweithredu amlasiantaeth a’i wella. Mae cydweithio amlasiantaethol effeithiol yn gofyn am brosesu a ddiffiniwyd yn dda sy’n seiliedig ar rannu gwybodaeth, llwybrau cyfeirio clir ac asesiadau risg, yn ogystal â chymryd rhan mewn partneriaethau amlasiantaeth lleol ac adolygiadau achosion. Mae’r elfennau hyn yn hanfodol er mwyn cynnig ymateb effeithiol.

Cysylltiadau: