2. Cydweithio Amlasiantaeth

Cefnogi Cydweithio Amlasiantaeth
Mae ymchwil gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn awgrymu mai'r ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â cham-drin domestig yw trwy gael sefydliadau i gydweithio ar lefelau strategol a gweithredol.
 
Trwy gyflwyno deddfwriaeth newydd yng Nghymru, sef y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, dylai amddiffyn oedolion a phlant sy'n dioddef cam-drin domestig, trais yn erbyn menywod a thrais rhywiol fod yn rhan o fusnes diogelu craidd ym mhob asiantaeth.

Er nad yw cymdeithasau tai wedi'u nodi'n benodol fel partneriaid strategol yn Neddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 a'r cyfarwyddyd sy'n cyd-fynd â ddeddf, cydnabyddir yn eang fod gan staff cymdeithasau tai ran hanfodol wrth gadw pobl yn ddiogel. Cred partneriaid Byw Heb Ofn y dylid cael dull cyson rhwng tai statudol a chymdeithasau tai.